Regulamin i polityka prywatności praca-niemcy-oferty.pl.

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności korzystania z serwisu dla kandydatów i pracodawców:

§1

1. Dostęp do serwisu praca-niemcy-oferty.pl jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet
2. praca-niemcy-oferty.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.praca-niemcy-oferty.pl; jedynym właścicielem praca-niemcy-oferty.pl jest firma GoWork.pl Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-680 Warszawa ul. Żurawia 47/49) , REGON 005174970-00018, NIP 8210003730

§2

1. Serwis praca-niemcy-oferty.pl - oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu praca-niemcy-oferty.pl,wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis praca-niemcy-oferty.pl - dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.


§3

1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie praca-niemcy-oferty.pl - wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
2. Użytkownik udziela serwisowi praca-niemcy-oferty.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu praca-niemcy-oferty.pl - nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu, z wyjątkiem przypadków gdy postanowienia regulaminów poszczególnych usług stanowią inaczej.
2. Serwis praca-niemcy-oferty.pl - przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
3. Użytkownik serwisu praca-niemcy-oferty.pl - uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

§4

1. Każdy z użytkowników serwisu praca-niemcy-oferty.pl - zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego regulaminu i stosują się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
2) przekazywanie prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
3) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
4) bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
5) zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etykiety.
3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .
4. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.


§5

1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis praca-niemcy-oferty.pl - jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
2. W uzasadnionych przypadkach Serwis praca-niemcy-oferty.pl - zastrzega możliwość usunięcia użytkownika z serwisu.

§6

1. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

§7

1. Serwisowi praca-niemcy-oferty.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
2. Serwis praca-niemcy-oferty.pl - zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.
3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§8

1. Serwis praca-niemcy-oferty.pl - nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników.
2. Serwis praca-niemcy-oferty.pl - nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
3. Serwis praca-niemcy-oferty.pl -nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis.

§9

1. Serwis praca-niemcy-oferty.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją praca-niemcy-oferty.pl - co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§10

1. Serwis praca-niemcy-oferty.pl - nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
2. Serwis praca-niemcy-oferty.pl - nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§11

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę praca-niemcy-oferty.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883).
2. Serwis praca-niemcy-oferty.pl - jest zobowiązany do przesyłania Powiadomień o nowych ofertach pracy (automatyczne otrzymywanie ofert pracy) do użytkownika według wskazanych przez nich preferencji. Serwis praca-niemcy-oferty.pl - nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową klasyfikację ofert pracy do poszczególnych branż i regionów.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie praca-niemcy-oferty.pl

§12

Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 lutego 2012 r.

§13

Korzystanie z portalu praca-niemcy-oferty.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Najnowsze oferty pracy Niemcy
Możesz otrzymywać mailem informacje o najnowszych ofertach pracy pasujących do Twoich kryteriów wyszukiwania. Powiadomienia są bezpłatne.
email